ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

ОПШТА ПРАВИЛА

1.    Ученици су обавезни да редовно похађају наставу и редовно извршавају све обавезе утврђене Годишњим програмом рада школе.
2.    У школу се долази на време, без кашњења, закашњавање се третира као неоправдан изостанак.
3.    Изостанке са часова ученик или родитељ дужни су да оправдају у  року од највише 8 дана, у супротном ће бити третирани као неоправдани изостанци.
4.    Строго је забрањено и кажњиво доношење у школу оруђа и оружја којима се могу повредити други.
5.    Строго је забрањено доношење и конзумирање алкохола, цигарета и дроге у објекту и дворишту школе.
6.    Забрањено је и кажњиво бацање петарди у објекту и дворишту школе.
7.    Кажњиво је свако физичко и психичко малтретирање и изазивање туча, као и учествовање у њима.
8.    Ученици су дужни да испољавају међусобно поштовање као и поштовање наставника, радника школе и одраслих.
9.    Обавезно је поштовање ученика других нација и вероисповести.
10.    Забрањено је вређање и омаловажавање ученика на основу материјалног и социјалног статуса.
11.    Старији ученици имају обавезу да штите млађе ученике и да се међусобно поштују.
12.    Најстроже је забрањено отимање новца и осталих ствари од ученика.
13.    Кажњиво је дописивање оцена и других података у дневник, као и у ђачку књижицу.
14.    Строго је забрањено и кажњиво уништавање школске имовине, писање по зидовима, шкрабање по столовима и столицама и слично.
15.    Забрањено је и кажњиво мобилним телефоном сликати друге ученике, а посебно сукобе међу ученицима.
16.    Ученик представља школу и када није у њеним просторијама и треба да зна да његово понашање повећава или смањује углед школе.
17.    У школу се долази чист, очешљан и у гардероби која је примерена узрасту и ситуацији. Строго је забрањено у школу долазити у мини-сукњама, мајицама на бретеле, шорцевима…
18.    У школу је забрањено долазити нашминкан, може се користити само сјај за усне,
19.    Ученици не треба да се поводе за лошим примерима, има квалитетних узора за идентификацију
20.    Ученици би требало да развијају позитивне особине личности као што су несебичност, поштење, искреност…
21.    Пожељно је да се књиге враћају у школску библиотеку у датом року и у стању у каквом су и узете

ПРАВИЛА ВЕЗАНА ЗА НАСТАВУ

22.    Ученик има обавезу да редовно посећује наставу и да у наставном процесу буде мисаоно ангажован.
23.    Неприхватљиво је причање и ометање током наставе.
24.    Час није намењен конзумирању хране и пића, за то је предвиђен одмор.
25.    Забрањено је коришћење мобилних телефона и МП3, 4 плејера у току часа, уколико ученик користи неки од наведених апарата наставник има право да му исти одузме, однесе код директора или у педагошко-психолошку службу, где ће бити све док родитељ не дође по привремено одузету имовину.
26.    Кажњиво је преписивање контролних и писмених задатака, као и свако друго понашање којима се може наудити осталим ученицима.
27.    На часу треба пристојно да се седи, а не да се клати на столици, лежи на клупи и сл.
28.    Ученици који имају недовољне оцене требало би да долазе на допунску наставу, ради сопствене добробити.
29.    Није пожељно избегавати часове физичког васпитања, нити измишљати оправдања да се
физичко не ради.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА

30.    У школу треба улазити у реду и без гурања.
31.    Строго је забрањено трчање по ходницима и степеништу.
32.    Ученици треба у реду испред учионица да чекају почетак часа, а не да седе или леже по ходницима.
33.    Забрањено је отимање ужине и бацање по ходнику и дворишту школе.
34.    Школски WC треба да служи својој намени, а не за окупљање ученика.
35.    Кажњиво је непристојно додиривање којим се вређа личност другог ученика.
36.    Треба избегавати излазак на двориште за време малог одмора.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

37.    Обавеза је наставника да држе часове  редовне, допунске и додатне наставе.
38.    Наставници не смеју да касне на часове.
39.    Наставници морају редовно да дежурају на ходницима како би се безбедност ученика подигла на виши ниво.
40.    Наставници треба у школу да долазе уредни и чисти. Одевање треба да буде прикладно – не сме се долазити у кратким сукњама, кратким мајицама, мајицама на бретеле, прозирној одећи, нити у одећи са дубоким изразом. У тренеркама могу да долазе само наставници физичког васпитања. Шминка не сме да буде нападна.
41.    Наставницима је забрањена употреба мобилних телефона на часу.
42.    Наставници морају да буду способни да одрже ред на часу, како би ученици могли да чују предавања и објашњења.
43.    Наставници не смеју да вичу на ученике.
44.    Наставници не смеју да избацују ученике са часа, уколико ученик омета наставу треба га послати у педагошко-психолошку службу или код директора школе.
45.    Наставници треба предавања да прилагоде ученицима и да им објасне све што је нејасно.
46.    Наставници треба да поштују личност ученика, не смеју да их вређају, дају негативне менталне квалификације, исмевају пред одељењем, дискриминишу по било ком основу, нити да испољавају реваншизам. Сви ученици треба да буду равноправни, наставници не смеју да фаворизују поједине ученике.
47.    Сваки напредак и успех који ученик постигне вредан је похвале, наставник не може да омаловажи успех ученика ако не задовољава критеријуме које је наставник поставио.
48.    У раду са ученицима наставник мора да испољи толеранцију, да им пружи сваку потребну помоћ и  да охрабри ученике.
49.    Школски чувар мора савесно да обавља своју дужност, да правовремено реагује како би се избегле туче између ученика, да води рачуна о томе ко улази и излази из школе. Чувар не сме да пуши у школском дворишту, већ у предвиђеној просторији.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

50.    Родитељ или старатељ је дужан да дете редовно шаље у школу.
51.    Родитељ је дужан да прати понашање, учење и успех свог детета.
52.    Сарадња са школом треба да буде континуирана, а не само пред крај полугодишта или школске године.
53.    Родитељ треба да сарађује са одељенским старешином – треба да га благовремено обавести о изостанцима ученика и да га упозна са индивидуалним карактеристикама детета.
54.    Родитељ треба да поштује личност наставника и осталих радника школе и да то пренесе на своје дете.
55.    У контакту са наставницима родитељ треба да испољи поштовање и уважавање, физички или вербални напади су забрањени.
56.    Родитељ је дужан да се придржава термина предвиђеног за индивидуалне разговоре, не може да  инсистира да га наставник прими у неком другом термину, осим у случају да се ради о нечем хитном и неодложном.
57.    Родитељ треба да поштује налоге и предлоге дежурног наставника, као и кућни ред школе.
58.    Родитељ треба да сарађује са предметним наставницима.
59.    Обавеза родитеља је да долази на родитељске састанке.
60.    Било би пожељно да родитељи помажу школи у остваривању васпитног рада и планираних задатака, као и у настојањима да се побољшају услови рада школе.
61.    Сва лица која нису радници нити ученици школе у обавези су да се на вратима школе легитимишу или да покажу службени позив или другу исправу ради идентификације.
62.    Родитељи, ни остала лица не могу се задржавати у ходницима школе, нити могу да ометају рад, већ се од стране дежурног лица упућују у просторију за пријем или одређену канцеларију.
63.    Родитељи треба да се упознају са правилима понашања у школи и да мотивишу дете да та правила прихвати.

 

Кодекс понашања донет на предлог Ученичког парламента, Савета родитеља и Наставничког већа.
Донет је на 14. седници Школског одбора од 11.02.2009. године.

Председник Ученичког парламента: Радичевић Дуња
Председник Савета родитеља: Сертић Жељко
Председник Школског одбора: Сертић Жељко